Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

O cechach podatków

księgowość warszawa ochota
Podatek ? obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia itp.

Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: nieodpłatność; przymusowość; powszechność; bezzwrotność. Podatki dzielą się na: bezpośrednie ? nałożone na dochód lub majątek podatnika, np.

podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy; pośrednie ? nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza ? ostatecznie płaci konsument.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek

Warto wiedzieć

księgowość warszawa ochota
Podatki pełnią funkcje, które z jednej strony mają charakter obiektywny, natomiast z drugiej strony zmieniają się, w miarę jak zachodzą przeobrażenia ustrojowe i społeczno-gospodarcze. Do podstawowych funkcji podatku należą: fiskalna (inaczej dochodowa), regulacyjna, stymulacyjna, informacyjna. Podatki służą w pierwszej kolejności realizacji funkcji fiskalnej, która sprowadza się do tego, że podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych.

Jego rozmiary przewyższają wpływy z innych tytułów, takich jak opłaty, cła czy pożyczki.

Funkcja fiskalna jest jedną z najstarszych funkcji podatkowych.
I w czasach nowożytnych, i w czasach współczesnych podatki zabezpieczają pokrycie głównych wydatków publicznych. Ściśle związana z funkcją fiskalną jest funkcja regulacyjna. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników.

Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi są państwo i organy samorządu terytorialnego.

Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki. Funkcja stymulacyjna natomiast, oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna realizuje się poprzez zróżnicowanie obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na podejmowane decyzje w sprawie prowadzenia działalności. Praktycznym wyrazem realizacji tej funkcji w sensie pozytywnym jest system zwolnień i ulg podatkowych. Obecnie większa część ulg została zlikwidowana i zastąpiona poprzez wprowadzenie 19% podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Ostatnią z wymienionych funkcji podatku jest funkcja informacyjna. Polega ona na tym, że realizacja wpływów podatkowych ogółem lub z określonego podatku dostarcza informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych.
Znaczne obniżenie wpływów od podmiotów gospodarczych może świadczyć, np.
o trudnościach ze zbytem produkcji lub z wyegzekwowaniem należności od niektórych kontrahentów. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek#Funkcje_podatk.C3.B3w

Przygotowanie wypłat dla pracowników

Biuro rachunkowe małej firmy zajmuje się planowaniem jej wydatków oraz rozliczaniem zleceń zrealizowanych przez pracowników.
Na podstawie zanotowanych wpływów na konto firmowe oraz zaangażowania pracowników w wykonywanie konkretnych zadań, ustalane są kwoty ich miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby zatrudnione w biurze rachunkowym są także w stanie ustalić taki plan finansowy, który pozwoli firmie na zachowanie jej płynności finansowej, chociaż nie wszyscy zleceniodawcy w ustalonym terminie zapłacili za wykonane przez firmę zlecenia.

Jednym z najważniejszych zadań biura rachunkowego w takiej sytuacji jest umiejętność takiego obracania finansami firmy, żeby wypłaty dla pracowników nie zostały wstrzymane.
.