Sędzia - status prawny

kancelaria radcowska Sosnowiec
Od 1989 sędziów powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. W Polsce pozycję ustrojową sędziów, ich prawa i obowiązki, zasady powoływania i odwoływania na stanowiska oraz wynagradzania regulują: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.
o Sądzie Najwyższym (Dz.
U.
z 2013 r.

poz.

499, ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.

U.
z 2015 r.

poz.

133, ze zm.), Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r.
? Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.

U.

z 2014 r.
poz.
1647, ze zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.
U.
z 2016 r.

poz.

358), Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.

U.

z 2016 r.
poz.
293), Ustawa z dnia 26 marca 1982 r.

o Trybunale Stanu (Dz.

U.

z 2002 r.

Nr 101, poz.

925, ze zm.). Do podstawowych ustrojowych zasad związanych z tym zawodem należą, we wszystkich rodzajach sądownictwa: niezawisłość, nieusuwalność, niedopuszczalność przeniesienia na inne miejsce służbowe bez zgody sędziego (z wyjątkami), immunitet formalno-materialny. Atrybuty te nie dotyczą w pełnym zakresie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wybierani są przez Sejm na kadencje (nie pełnią służby bezterminowo) oraz w niewielkim zakresie dotyczą sędziów Trybunału Stanu, którzy pełnią te funkcje niezawodowo, jako że Trybunał Stanu orzeka tylko w przypadku potrzeby zwołania go i sędziami, wybieranymi również na kadencje, są prawnicy wykonujący inne zawody.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia

O odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego

kancelaria radcowska Sosnowiec
Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu. Od 2007 do maja 2012 sądy dyscyplinarne pierwszej instancji wydały wyroki w 388 sprawach wydalając z zawodu 15 sędziów, 21 przeniesiono, 8 usunięto z zajmowanych funkcji, 68 otrzymało naganę, 94 upomnienie2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych są powołane sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy działające jako sądy dyscyplinarne.

W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych, w tym sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołany jest Naczelny Sąd Administracyjny, który działa zarówno jako sąd pierwszej jak i drugiej instancji.

W sprawach sędziów sądów wojskowych orzekają jako sądy dyscyplinarne wojskowe sądy okręgowe i Sąd Najwyższy Izba Wojskowa. W sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego orzeka w obu instancjach Sąd Najwyższy, zaś w sprawach sędziów Trybunału Konstytucyjnego ? ten Trybunał w obu instancjach.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia

W jakich sytuacjach należy zasięgnąć porady prawnika?

W życiu zdarzają się różne trudne sytuacje, które wymagają znajomości prawa.
Oczywiście trudno jest na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, co może w efekcie doprowadzić do strat finansowych.
W sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba dowiedzenia swoich praw lub niewinności przed sądem zwracamy się o pomoc do prawnika, ale do specjalisty warto zwrócić się również podczas rozwodu, kiedy prowadzimy własną firmę i pewne kwestie budzą nasze wątpliwości, czy też ? kiedy musimy odzyskać należności od nierzetelnych kontrahentów.
Niektóre osoby uważają, że wystarczy zaznajomić się a aktualnymi przepisami prawa, jednak tylko specjalista będzie w stanie udzielić wymiernej i wartościowej pomocy.

Jako osoba z zewnątrz, oceni sytuację ?na chłodno? i zaproponuje najlepsze rozwiązania. .